ТАКСИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ


Таксата участие включва отпечатани работните материали на конференцията, достъп до всички заседания, кафе-пауза.

  

Такса участие⃰

Ранна регистрация

до 1 септември 2021 г.

Стандартна регистрация

до 15 септември 2021 г.

Късна регистрация

до 1 октомври 2021 г.

Студенти, докторанти, млади учени

60 лв.

80 лв.

100 лв.

За български граждани

100 лв.

120 лв.

140 лв.

За чуждестранни граждани

60 €

70

120

* В случаите на съавторство се заплаща една такса на доклад/съобщение.
* При евентуално въвеждане на извънредно положение, конференцията ще се проведе онлайн чрез уеб-базирана платформа за видео-конферентна връзка. Таксата за участие остава същата.
 
Таксите за участие се превеждат по банков път:

Получател: УниБИТ; Банка на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN BG65 BNBG9661 3100 1665 01;  BIC BNBGBGSD
Основание за плащане: Такса правоучастие в конф. Будители, 2021 – имена на участник
За да завършите регистрацията си, след като вече сте изпратили доклада си, е необходимо да приложите и SWIFT за платена такса.