ТАКСИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ


Таксата участие включва отпечатани работните материали на конференцията, достъп до всички заседания, кафе-пауза.

  

Такса участие⃰

Ранна регистрация

до 15 юли 2020 г.

Стандартна регистрация

до 30 август 2020 г.

Късна регистрация

до 1 октомври 2020 г.

Студенти, докторанти, млади учени

40 лв.

60 лв.

80 лв.

За български граждани

80 лв.

100 лв.

120 лв.

За чуждестранни граждани

40 €

50

100
⃰ В случаите на съавторство се заплаща една такса на доклад/съобщение.
 
Таксите за участие се превеждат по банков път:

Получател: УниБИТ; Банка на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN BG65 BNBG9661 3100 1665 01;  BIC BNBGBGSD
Основание за плащане: Такса правоучастие в конф. Будители, 2020 – имена на участник
За да завършите регистрацията си, след като вече сте изпратили доклада си, е необходимо да приложите и SWIFT за платена такса.