Image

СЪДЪРЖАНИЕ:

ПРЕДГОВОР

Любомира Парижкова

ПЪРВА СЕКЦИЯ
КНИЖОВНОСТ И ХУМАНИЗЪМ

ВТОРА СЕКЦИЯ
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ИСТОРИЯ, СЪВРЕМИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

ОБРАЗОВАНИЕ В МУЗЕЯ – ДОБРИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ

Светослава Димитрова, Соня Спасова

ТРЕТА СЕКЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ЗНАНИЕТО

ЧЕТВЪРТА СЕКЦИЯ
СИГУРНОСТ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В XXI ВЕК

ПЕТА СЕКЦИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКА МЛАДЕЖКА АКАДЕМИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

МАСОНСТВО И СУФИЗЪМ

Ясен Пейчевски

DIGITAL SOVEREIGNTY IN SALES

Mostapha Bouyrakhen