ТАКСИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

Ранна регистрация

до 1 юни 2024 г.

Ранна регистрация

Студенти, докторанти, млади учени

110.00 лв.


За български граждани

150.00 лв.


За чуждестранни граждани

110.00 €

Стандартна регистрация

до 1 юли 2024 г.

Стандартна регистрация

Студенти, докторанти, млади учени

130.00 лв.


За български граждани

170.00 лв.


За чуждестранни граждани

120.00 €

Късна регистрация

до 1 октомври 2024 г.

Късна регистрация

Студенти, докторанти, млади учени

150.00 лв.


За български граждани

190.00 лв.


За чуждестранни граждани

170.00 €

* В случаите на съавторство се заплаща една такса на доклад/съобщение.
* При евентуално въвеждане на извънредно положение, конференцията ще се проведе онлайн чрез уеб-базирана платформа за видео-конферентна връзка. Таксата за участие остава същата.
 
Таксите за участие се превеждат по банков път:

Получател: УниБИТ;
Банка на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN BG65 BNBG9661 3100 1665 01;  
BIC BNBGBGSD
Основание за плащане: Такса правоучастие в конф. Будители, 2024– имена на участник
За да завършите регистрацията си, след като вече сте изпратили доклада си, е необходимо да приложите и SWIFT за платена такса.