ТАКСИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

Ранна регистрация

до 30 май 2022 г.

Ранна регистрация

Студенти, докторанти, млади учени

80.00 лв.


За български граждани

120.00 лв.


За чуждестранни граждани

80.00 €

Стандартна регистрация

до 30 юни 2022 г.

Стандартна регистрация

Студенти, докторанти, млади учени

100.00 лв.


За български граждани

140.00 лв.


За чуждестранни граждани

90.00 €

Късна регистрация

до 1 октомври 2022 г.

Късна регистрация

Студенти, докторанти, млади учени

120.00 лв.


За български граждани

160.00 лв.


За чуждестранни граждани

140.00 €

* В случаите на съавторство се заплаща една такса на доклад/съобщение.
* При евентуално въвеждане на извънредно положение, конференцията ще се проведе онлайн чрез уеб-базирана платформа за видео-конферентна връзка. Таксата за участие остава същата.
 
Таксите за участие се превеждат по банков път:

Получател: УниБИТ;
Банка на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN BG65 BNBG9661 3100 1665 01;  
BIC BNBGBGSD
Основание за плащане: Такса правоучастие в конф. Будители, 2022 – имена на участник
За да завършите регистрацията си, след като вече сте изпратили доклада си, е необходимо да приложите и SWIFT за платена такса.