ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Участниците трябва да се придържат към приложения шаблон за форматиране на изпращаните доклади.  Задължително е спазването на структурата и обема за научен доклад – заглавие, автор/и, институция, резюме, въведение, методология, резултати, изводи/дискусия, заключение, използвана литература; в обем до 25 000 знака (включително паузите между знаците). Резюметата трябва да бъдат с обем до 100 думи на български и на английски език. Необходимо е да включват основната цел, методика и резултати, които се съдържат в доклада. Необходимо е докладът да завърши с информация за автора до 5 изречения на български и на английски език. 

В научните съобщения (в общ обем до 5 страници) се представят отделни, но важни, приноси в тематичните области на конференцията. Оформянето на съобщенията е същото като при научните доклади.

Всеки участник има право на един самостоятелен доклад и на един в съавторство.

Студентите и докторантите трябва да представят собствени разработки като самостоятелни доклади или в съавторство с други студенти и докторанти. В края на текста се изписва под чие научно ръководство е работил студентът/докторантът.