В чест на Деня на народните будителите – 1 ноември, приет за официален празник, Университетът по библиотекознание и информационни технологии ежегодно, по идея на доц. д-р Петър Парижков, провежда Национална научна конференция с международно участие от 2003 г. до ден днешен.

До 2010 г. конференцията има различен слоган, но общото и при всички се явяват будителите, словото и науката. В исторически план първият научен форум е организиран от Колежа по библиотекознание и информационни технологии (КБИТ), издателство „Захарий Стоянов“, Националния дворец на културата и Националния център за книгата (НЦК) при Министерството на културата, под наслов „Книгата: бъдеще време в миналото?!“ в Деня на народните будители 1 ноември 2003 г. Събитието се провежда в НДК, с участието на учени и изследователи в областта на книгознанието, библиотечното дело и информацuонните технологии, писатели, издатели, полиграфисти, социолози, компютърни специалисти, представители на институции, свързани с книгата, докторанти, студенти и др.

През 2004 г. се провежда Втората научна конференция под надслов „Книгата и националната идентичност“. Домакин е Националният дворец на културата, а съорганизатори на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ) са: издателство „Захарий Стоянов“, Национален дворец на културата и Национален център за книгата (НЦК) при Министерството на културата;

През 2005 г. Третата национална научна конференция с международно участие преминава под мотото „Книгата и „безкнижната цивилизация“ и се провежда за пореден път в Националния дворец на културата. Конференцията се организирана от Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии в сътрудничество с издателство „Захарий Стоянов“, Националния дворец на културата и Националния център за книгата при Министерството на културата.

През 2006 г. се провежда Четвъртата национална научна конференция, която за първи път се провежда с международно участие и носи наименованието „Държавата на духа“. Изборът за заглавие и на едноименния сборник от конференцията е съобразен със 100-годишнината от рождението на акад. Дмитрий Сергеевич Лихачов. Организатори са Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, издателство „Захарий Стоянов“, Националния дворец на културата и дирекция „Книга и библиотечно дело“ при Министерството на културата.

През 2007 г. Петата национална научна конференция с международно участие „Кирилицата в духовността на европейската информационна цивилизация“ се организира под ръководството на проф. д-р Кристина Денчева от Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, заедно с Националния дворец на културата и дирекция „Книга и библиотечно дело“ при Министерството на културата.

През 2008 г. е организирана Шестата поредна национална научна конференция с международно участие „България в културното многообразие на Европа“. Организатори на това научно и културно събитие са Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, дирекция „Книга и библиотечно дело“ при Министерство на културата и Националния дворец на културата. При откриване на конференцията с Почетния знак на СВУБИТ се удостоява проф. д.филол.н. Румяна Златанова от института по славистика към Университета в Хайделберг, Германия. Връчва ù се Почетния знак на СВУБИТ за изключителен принос  в разпространяването на българистиката в академичните среди на Германия и за достойното представяне на българската култура пред европейската културна общност. Също така с почетното звание доктор хонорис кауза на СВУБИТ се удостоява и г-н Божидар Николов за популяризиране на българската култура по света и за заслуги към СВУБИТ.

През 2009 г. се провежда Седмата национална научна конференция с международно участие под надслов „България – кръстопът на култури и цивилизации“. Организатори са Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, Националния дворец на културата, дирекция „Книга и библиотечно дело“ при Министерство на културата;

През 2010 г. се състои Осмата национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“. Тя е посветена на 60-годишния юбилей на Университета по библиотекознание и информационни технологии (2010), който е „наследник“ на Колежа по библиотекознание и информационни технологии (1997) и Държавния библиотекарски институт (1950). Организатори на научния форум са Университетът по библиотекознание и информационни технологии и Националният дворец на културата, където се провежда и самата конференция.

През 2011 г. се провежда Деветата национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“. Организационният комитет взема решение конференцията да носи това наименования и за в бъдеще, тъй като то се явява средоточие за наука, образование и култура . Организатор за поредна година е Университетът по библиотекознание и информационни технологии, който изпълнява мисията на посредник между образованието, науката и обществото, в сътрудничество с Националния дворец на културата.

През 2012 г. се състои юбилейната Десета национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“. Организатори са Университетът по библиотекознание и информационни технологии и Българската академия на науките. Поради големия брой на заявилите участие с научни доклади и съобщения учени, изследователи и специалисти, се взема решение  конференцията да бъде проведена в два последователни дни, като водещо остава 1-ви ноември – Денят на народните будители. Домакини на форума са Университетът по библиотекознание и информационни технологии и Българската академия на науките.

През 2013 г. за Единадесета поредна година се провежда националната научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, отново в два последователни дни. Те е посветена на две знакови събития в българската история и култура, а именно 1150-годишнината от Великоморавската мисия на св. св. Кирил и Методий, и на 200-годишнината от Успението на св. Софроний Врачански. Организатори на форума са Университетът по библиотекознание и информационни технологии и Българската академия на науките.

През 2014 г. се провежда Дванадесетата национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, а нейни организатори са Университетът по библиотекознание и информационни технологии и Българската академия на науките.

През 2015 г. се състои Тринадесета национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“. Тя е посветена на 1150-годишнината от посрещането на учениците на св. св. Кирил и Методий от Св. Борис – Михаил и приемането на славянската азбука в България. Организатори на научния форум са Университетът по библиотекознание и информационни технологии и Българската академия на науките.

През 2016 г. за Четиринадесета поредна година се провежда националната научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“. Тя е посветена на Деня на народните будители и на 160 г. от създаването на първите български читалища в Свищов, Лом и Шумен (1856 – 2016). Организатори на конференцията са Университетът по библиотекознание и информационни технологии и Българската академия на науките.

През 2017 г. се провежда Петнадесетата национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, а нейни организатори са Университетът по библиотекознание и информационни технологии и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Научният форум в Деня на народните будители е посветен на 445 години от отпечатването на „Различни потреби“ от Яков Крайков.

През 2018 г. за Шестнадесета поредна година Университетът по библиотекознание и информационни технологии организира националната научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“. Негов партньор е Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, която е домакин на официалното откриване на конференцията. Тя е посветена на няколко важни годишнини белязали хода на историческото и културното развитие на българския народ – 1300 години от епохалната победа на хан Тервел – спасителят на Европа, над арабите при Константинопол; 170 години от рождението на народния поет Христо Ботев; 140 години от Освобождението на България от османско владичество и 140 години от основаването на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Целта на конференциите е да бъдат представени и дискутирани актуалните проблеми в развитието на науката, като специално внимание се отделя на метаморфозите и хипотезите за бъдещето на книгата в съвременния свят. По този начин УниБИТ се стреми да съчетае опита на обществото натрупан през годините с новостите и тенденциите, които се явяват движеща сила в съвременното общество на знанието. В този контекст се разшифрова и надсловът на научния форум и в годините се променят и увеличават секциите и панелите, като се отделя специално внимание на младите учени в науката, пост докторантите, докторантите и студентите. Част от официалната програма на конференцията е и Академичната интертекстуална аксиология изпълнена от представители на Студентското научно общество на УниБИТ.
Безспорно поредицата сборници от националната научна конференция, съставлява важна част от изследванията и достиженията на много учени, изследователи, млади учени, докторанти и студенти от България и чужбина. От 2012 година насам сборникът „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ е регистриран в системата за Международен стандартен сериен номер за периодични издания с ISSN 1314-7099. Той е вписан и в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД.

На първи ноември 2019 г. Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) организира за седемнадесети път Националната научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, посветена на Деня на народните будители. Конференцията дава възможност на научната общност да се запознае с достиженията в различни тематични области на знанието и да представи свои научни разработки в следните секции: „Книжовност и хуманизъм“, „Културно наследство – история, съвремие и перспективи“, „Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието“, „Сигурност – предизвикателства в XXI век“ и „Университетска младежка академия за управление на знания (секция за студенти и докторанти)“.

Сборникът „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ представя докладите, които са селектирани да вземат участие в Конференцията, като е структуриран в шест отделни панела – пленарни доклади и петте секции на научния форум.

Във връзка с 280 години от рождението на Софроний Врачански изследователите от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ представят неговото дело и сбирката, която се съхранява в Библиотеката.

Подадените над 120 заявки за участие и докладите преминават сериозен рецензионен процес. Получилите положителна рецензия материали са част от настоящия сборник „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“.

В секциите от първа до четвърта включително, освен доклади на колегията от УниБИТ, в сборника са включени доклади на утвърдени учени от Института по информационни и комуникационни технологии – БАН, от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, от Института за изследване на изкуствата – БАН, от Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ в гр. Шумен, от Народната библиотека „Иван Вазов“ в гр. Пловдив, от Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Бургас и от Университета „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Скопие, Северна Македония. В докладите задълбочено са представени изследванията и проектите на учените, техните резултати и иновативни решения на различни казуси.

За осемнадесета поредна година Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) чества Деня на народните будители – 1 ноември с научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“. Конференцията дава възможност на научната общност да се запознае с достиженията в различни тематични области на знанието и да представи свои научни разработки.

През 2020 година конференцията е посветена на 70-годишнината от създаването на УниБИТ като образователна институция и ще протече в два дни: 1 и 2 ноември 2020 г., като на първи ноември е тържественото откриване

Вече за втора година в деня на откриването на конференцията всеки участник получава своя екземпляр от сборника „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, издаден на дигитален носител. Сборникът представя докладите, които са селектирани да вземат участие в Конференцията, като е структуриран в шест отделни панела – секцията „70-годишнината от създаването на УниБИТ като образователна институция“ и петте секции на научния форум.

Подадените 113 заявки за участие и докладите преминават сериозен рецензионен процес, като двама независими рецензенти оценяват текста, без да знаят чий е и от коя образователна институция е неговият автор. Получилите положителна рецензия материали (някои от тях след сериозни редакции от страна на авторите) са 107 и са част от сборника „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ – 2020 със съставител: доц. д-р Любомира Парижкова (над 1000 страници; в референтния списък на НАЦИД).

В секциите от първа до четвърта включително, освен доклади на колегията от УниБИТ, в сборника са включени доклади на утвърдени учени от Институт за балканистика с център по тракология към БАН, от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, от Стопанската академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, от Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Бургас, от Бургаския свободен университет, Министерство на отбраната, от Народната библиотека „Иван Вазов“ в гр. Пловдив и от Университета „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Скопие, Северна Македония. В докладите задълбочено са представени изследванията и проектите на учените, техните резултати и иновативни решения на различни казуси.

Забележителен е броят на участниците студенти и докторанти – 45% от общия брой – както от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), така и от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, от Университета „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Скопие, Северна Македония, от Пловдивския университет ,,Паисий Хилендарски“, от Нов български университет. Докторанти на УниБИТ от Северна Македония и Косово също участват със свои разработки. Темите, които разглеждат младите учени, са свързани с различни научни области – управление на знания, информационни и комуникационни технологии, национална сигурност, киберзащита и криптография, но и в класическите направления, като книгознание, библиотечни науки, културно-историческо наследство. Някои от тях за първи път представят пред научната общност резултати от своите проучвания, други създават поредната си научна публикация. Обединява ги любовта към науката и знанието!

 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image