buditeli-sbornik-2022

СЪДЪРЖАНИЕ:

ДЕН НА КНИЖОВНОСТТА И БУДИТЕЛСТВОТО

Проф. дн Ирена Петева

ПРЕДГОВОР

ЗАВЕТИТЕ НА ПРЕП. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ И НРАВСТВЕНИТЕ ЦЕННОСТИ НА ХРИСТИЯНСКИЯ ХУМАНИЗЪМ В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК

Костадин Нушев

ПЪРВА СЕКЦИЯ
КНИЖОВНОСТ И ХУМАНИЗЪМ

ПОСЛАНИЯ НА ФРЕНСКАТА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК

Маргарита Терзиева

КУЛТУРНИ ПРАКТИКИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАЗЛИЧИЕТО (ДРУГОСТТА)

Мая Горчева

СЧУПЕНО. ЕДНА НОМИНАЦИЯ ЗА ДУМА НА ГОДИНАТА

Йорданка Захариева

НОВАТА ЦЕНЗУРА – НА КРЪСТОПЪТ

Мариана Атанасова

РЕТОРИЧНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РИТУАЛИ. ЕЗИКОВО-ПОЛИТИЧЕСКИ ЛОГОТИП

Пенка Георгиева

ОСОБЕНОСТИ ПРИ БИБЛИОГРАФСКОТО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА СЛАВЯНСКИ КИРИЛСКИ ПЕЧАТНИ КНИГИ (XVI – XIX век)

Габриела Ангелова, Камелия Христова

ЕЗИКОВА И ТОПОНИМНА СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННА ЕНЦИКЛОПЕДИЧНА КАРТА НА ПАИСИЕЗНАНИЕТО ПРЕЗ ХХI ВЕК (Историографски комплекс на постнекласическото знание)

Стоян Денчев, Александра Куманова, Николай Василев

НОВИЯТ, АКТУАЛЕН ВАРИАНТ НА СТАНДАРТА БДС ISO 690: 2021 „ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ. РЪКОВОДСТВО ЗА БИБЛИОГРАФСКИ ПОЗОВАВАНИЯ И ЦИТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ“

Росица Кръстева

БИБЛИОГРАФСКИ РЕСУРСИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ОПИСАНИЕ, ДИГИТАЛИЗИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА АРХИВНИ МАТЕРИАЛИ, И ТЯХНАТА РЕФЛЕКСИЯ ВЪРХУ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ

Събина Ефтимова, Таня Тодорова, Елена Савова

СВЕТОВНИ ИНИЦИАТИВИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19, СВЪРЗАНИ С ТЕРАПЕВТИЧНАТА ФУНКЦИЯ НА ЧЕТЕНЕТО

Поли Муканова

ЗА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БИБЛИОТЕКИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА

Ирена Илиева, Надежда Томова, Димитрина Бояджиева, Мими Тошева-Мазнева, Нели Нинова, Димитър Димитров, Ангел Георгиев

ИЗКУСТВО И НАУКА – СИНЕРГИЯ В УНИВЕРСИТЕТСКА СРЕДА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Евелина Здравкова

ОБЗОР НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА БИБЛИОТЕРАПИЯТА

Теодора Генова, Събина Ефтимова

„ТЕЖКИТЕ“ КНИГИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЧИТАТЕЛИ – РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

Любомира Парижкова

ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА, МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ И БИБЛИОТЕКИТЕ В НОВИЯ СВЕТОВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН РЕД

Кристина Върбанова-Денчева, Радостина Денчева

МОДЕЛЪТ НА КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД – КРИПТОУПРАВЛЕНИЕ НА ЧЕРНАТА АРИСТОКРАЦИЯ

Дончо Иванов

ВТОРА СЕКЦИЯ
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ИСТОРИЯ, СЪВРЕМИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

„ИДЕАЛНИЯТ ОБРАЗ“ НА БУДИТЕЛИТЕ: ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА

Жоржета Назърска

АНТОНИН ЙОЗЕФ ТОМИШКА – АРХИТЕКТЪТ НА ДОКТОРСКИЯ ПАМЕТНИК В СОФИЯ И НА ЦЪРКВАТА ПРИ СЕЛО ШИПКА

Благовеста Иванова

ИНОВАТИВНО МУЛТИМЕДИЙНО УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ:МЕТОДИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Светла Шапкалова, Жоржета Назърска

„ДРУГИТЕ“ ЧИТАЛИЩА

Венцислав Велев

ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ МАВЗОЛЕИ В СЪВРЕМИЕТО

Александра Иванова

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ С ПОСТРОЯВАНЕ НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ (ПО ПРИМЕРА НА СЕЛО ВЕДРОВО)

Светла Шапкалова

ЗЛАТНИЯТ ФОНД НА НАЦИОНАЛНОТО РАДИО – ОРГАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО АРХИВНО НАСЛЕДСТВО

Тина Петрова

НАУЧНИЯТ АРХИВ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА (13 МАРТ 2020 г. – 1 АПРИЛ 2022 г.)

Мила Кръстева

ГРАФИТИ КОМУНИКАЦИЯТА – СЪХРАНЯВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Христо Христов

ТЕХНОЛОГИЯ НА УСТОЙЧИВАТА ЕКОСИСТЕМА В ТУРИЗМА

Румен Драганов

ТРЕТА СЕКЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ЗНАНИЕТО

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МУЛТИМЕДИЙНИ РЕСУРСИ В КОМБИНАЦИЯ С ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Антония Станева, Катя Рашева-Йорданова, Даниела Борисова

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ ЧРЕЗ СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

Стефка Толева-Стоименова, Катя Рашева-Йорданова, Димитър Христозов

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЕЙНОСТНО ОРИЕНТИРАНИЯ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК В АКАДЕМИЧЕН КОНТЕКСТ

Теодора Генова

ЕЛЕКТРОННИТЕ ЗДРАВНИ ЗАПИСИ И ЕЛЕКТРОННОТО ЗДРАВНО ДОСИЕ

Мария Радева

ИНФЛУЕНСЪРИТЕ И НОВИТЕ ДИГИТАЛНИ РЕАЛНОСТИ

Борис Борисов

КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА КИБЕРРИСКА

Боян Жеков, Васил Панайотов, Светлана Сярова

ЧЕТВЪРТА СЕКЦИЯ
СИГУРНОСТ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В XXI ВЕК

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА

Боян Дуранкев

МЕХАНИЗМЪТ ЗА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА И БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА

Йордан Деливерски

БЪЛГАРИЯ – РЕГИОНАЛЕН ЕНЕРГИЕН ЦЕНТЪР. МИСИЯ ВСЕ ПО-(НЕ)ВЪЗМОЖНА

Владислав Лазаров

ЮГОСЛАВСКО-АЛБАНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ И АЛБАНСКИЯТ ВЪПРОС В ПЕРИОДА НА СТУДЕНАТА ВОЙНА – ПРОБЛЕМ ПРЕД СИГУРНОСТТА НА БАЛКАНИТЕ

Марияна Стамова

ОСНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА САЩ И НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Пламен Богданов

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАУЧЕН АНАЛИЗ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

Константин Казаков

СЪВРЕМЕННИ ПРОЯВЛЕНИЯ НА ТЕРОРИЗМА И НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО МУ

Асен Захариев

ПРАВНИ ГАРАНЦИИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ТЕРОРИЗМА

Мартин Захариев

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЛОГИСТИКАТА НА СИСТЕМАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ПРЕЗ XXI ВЕК, ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ВОЙНАТА В УКРАЙНА

Володя Цветанов

СИГУРНОСТ НА СЪДЕБНО-ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА, ВНЕДРЕНА В СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В ГРАД СТАРА ЗАГОРА

Милена Колева, Стефан Чертоянов

ПЕТА СЕКЦИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКА МЛАДЕЖКА АКАДЕМИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК – ДИЛЕМА ИЛИ ИМПЕРАТИВ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СТРАНАТА В ЕПОХАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 4.0

Антон Банков

KNOWLEDGE TRANSFER CHALLENGES IN TIMES OF SOCIO-POLITICAL CRISIS

Sven Nieper

УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗНАНИЯТА КАТО ОСНОВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ КАПИТАЛ В БИБЛИОТЕКАТА

Албена Янева

ВЛИЯНИЕ НА ЕПИДЕМИЯТА ОТ COVID-19 ВЪРХУ РЕШЕНИЯТА НА МЕНИДЖЪРА В БИБЛИОТЕКАТА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН

Габриел Георгиев

БИБЛИОТЕКИТЕ И ПРИНОСЪТ ИМ ЗА НАГРАДАТА „ДОСТЪПЕН ГРАД“

Радослав Христов

ЛЕГАЛНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ЧЕТЕНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ ПО ПРАКТИКАТА НА „ОЗОН Е-КНИГИ“, БЪЛГАРИЯ

Стефанка Митева

АНИМАТИВНИЯТ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИЕТО И РОЛЯТА МУ ЗА МОТИВИРАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО ЗА УДОВОЛСТВИЕ

Николинка Михайлова

ЧЕТЕНЕТО В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

Виолина Тодорова

ТЕМАТА ЗА БИБЛИОТЕРАПИЯТА ПРИ ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ“ В НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ

Ивелина Дамянова

АНТИЧНОТО СЛОВНО НАСЛЕДСТВО В БЪЛГАРИЯ – ПРЕВОДИТЕ НА РИМСКА КОМЕДИЯ

Катрин Якимова-Желева

НОВИЯТ ОБРАЗ НА ЖЕНАТА В БЪЛГАРСКОТО КИНО ОТ СОЦИАЛИЗМА

Елиза Младенова

РЬОНЕ ГОСИНИ – ЕПОХА В РАЗВИТИЕТО НА КОМИКСА

Ралица Колева

МУЗЕЙНА СБИРКА В КРИПТАТА НА КАТОЛИЧЕСКИ ХРАМ „ПРЕСВЕТО СЪРЦЕ ИСУСОВО“, ГРАД РАКОВСКИ

Георги Георгиев, Ивелина Георгиева

EТНОГРАФСКОТО МНОГООБРАЗИЕ В КЪРДЖАЛИЙСКИЯ РЕГИОН – МОСТ МЕЖДУ МИНАЛО И СЪВРЕМИЕ

Йова Стефанова

ПАНАИРИ НА КНИГАТА ПО СВЕТА

Изабела Кръстевa

ГЛАДЪТ – МЕТОД И СРЕДСТВО

Свитлана Петкова

HOW TO INCREASE FEMALE REPRESENTATION IN MANAGEMENT AND EXECUTIVE POSITIONS

Ingrid Meixner

THE CHANGE IN THE CUSTOMER JOURNEY DUE TO DIGITALIZATION

Gianna Leonore Marinotti

DIGITALIZATION OF SMEs IN TIMES OF CRISES IN EUROPE

Mostapha Bouyrakhen

ETHNIC CUSTOMARY LAW IN RELATION TO POLITICAL, MILITARY AND SECURITY ISSUES

Mentor Tahiri, Berat Aqifi

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ,,ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“

Климент Стойчев

RESILIENCE AND SUSTAINABILITY: TRADE-OFFS IN SUPPLY CHAIN IMPLEMENTATION

Björn Bresk

DISRUPTION ANALYSIS OF A GERMAN INSURTECH

Maik Waschk

THE BATTLE FOR ALEPPO, KURDS AND THE SWITCHING ALLIANCES

Ramiz Ismajli

THE POLITICAL-MILITARY IMPACT OF THE SELF-PROCLAIMED STATEHOODS OF ABKHAZIA AND SOUTH OSSETIA

Adnan Sogojeva

ДЖИХАДЪТ – ИСЛЯМИЗАЦИЯТА НА ЕВРОПА И БЪДЕЩЕТО НА НЕВЕРНИЦИТЕ В НЕЯ

Георги Първанов

НЕЗАКОННАТА МИГРАЦИЯ И ТРАФИКЪТ НА ХОРА

Йоанна Веселинова

СЪВРЕМЕННИТЕ СИСТЕМИ И ТЕХНИКА ЗА СИГУРНОСТ И РОЛЯТА ИМ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ОФИС СРЕДА

Илиана Димитрова

МОБИЛНИЯТ ТЕЛЕФОН КАТО МЕДИЕН ЦЕНТЪР, КАТО АВТОНОМНА МЕДИЯ, КАТО НЮЗРУМ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПРЕДИМСТВА И ПРИЛОЖЕНИЯ

Ирина Шуликова-Костадинов

АНАЛИЗ НА РИСКОВЕТЕ В ОБМЕНА НА ФИСКАЛНИ ДАННИ ЧРЕЗ КАСОВИ АПАРАТИ

Ясен Танев, Мирослав Стефанов, Драгош-Каталини Барбу

ПАРАЛЕЛНИ ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ, ПРЕДПОСТАВКА ЗА НЕЗАКОННО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЗАПЛАХА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Виктория Димитрова

ACCIDENTS CAUSED BY ELEVATOR SYSTEMS

Mark Dietz

ОПИСАНИЕ НА АЛГОРИТЪМА ADABOOST, ИЗПОЛЗВАН ПРИ РАЗПОЗНАВАНЕТO НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Росен Капланов

ИНОВАЦИИ В МОРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Хелин Ахмед

РЕЦЕНЗИЯ