All books: 82

Cover of ВЪЗМОЖНОСТИ, ПРИЛОЖЕНИЕ И РИСКОВЕ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВЪЗМОЖНОСТИ, ПРИЛОЖЕНИЕ И РИСКОВЕ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 764
Cover of ГЛОБАЛИСТИЧНА СРЕЩУ ПАТРИОТИЧНА ИДЕЯ ПРЕЗ XXI ВЕК

ГЛОБАЛИСТИЧНА СРЕЩУ ПАТРИОТИЧНА ИДЕЯ ПРЕЗ XXI ВЕК

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 766
Cover of ДЕН НА НАЦИОНАЛЕН ДУХ И ИДЕНТИЧНОСТ

ДЕН НА НАЦИОНАЛЕН ДУХ И ИДЕНТИЧНОСТ

Година: 2021
Секция: Въведение
Посещения: 117
Cover of ДИГИТАЛНИ КОЛЕКЦИИ ОТ ФОНДА НА БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НЧ „СЪГЛАСИЕ 1869“ – ПЛЕВЕН

ДИГИТАЛНИ КОЛЕКЦИИ ОТ ФОНДА НА БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НЧ „СЪГЛАСИЕ 1869“ – ПЛЕВЕН

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 793
Cover of ДИМИТЪР Е. ШИШМАНОВ – ВДЪХНОВЕН КНИЖОВНИК И АКТИВЕН ЧИТАЛИЩЕН ДЕЕЦ

ДИМИТЪР Е. ШИШМАНОВ – ВДЪХНОВЕН КНИЖОВНИК И АКТИВЕН ЧИТАЛИЩЕН ДЕЕЦ

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 812
Cover of ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ОПАЗВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ (ПО ПРИМЕРА НА БЪЛГАРСКИЯ ИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“)

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ОПАЗВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ (ПО ПРИМЕРА НА БЪЛГАРСКИЯ ИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“)

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 711
Cover of ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ, ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ПРОФИЛИ И ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ, ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ПРОФИЛИ И ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 726
Cover of ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА Е-УПРАВЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ. РАБОТА С ЦАИС ЕОП

ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА Е-УПРАВЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ. РАБОТА С ЦАИС ЕОП

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1186
Cover of ЗА ВИДОВЕТЕ СОЦИАЛИЗЪМ СПОРЕД ТЕОРЕТИЦИТЕ НА НАУЧНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ – ФРИДРИХ ЕНГЕЛС, КАРЛ МАРКС И ПАУЛ ТИЛИХ

ЗА ВИДОВЕТЕ СОЦИАЛИЗЪМ СПОРЕД ТЕОРЕТИЦИТЕ НА НАУЧНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ – ФРИДРИХ ЕНГЕЛС, КАРЛ МАРКС И ПАУЛ ТИЛИХ

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 821
Cover of ЗАЩО ДА РАЗКАЗВАМЕ ПРИКАЗКИ

ЗАЩО ДА РАЗКАЗВАМЕ ПРИКАЗКИ

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 909
Cover of ИЗТОЧНИЦИ НА ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ И МЕДИАТОРИ

ИЗТОЧНИЦИ НА ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ И МЕДИАТОРИ

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 810
Cover of ИНТЕГРИРАНЕ НА „ПОПУЛЯРНО ЗНАНИЕ“ В АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ – ТЕОРЕТИЧНА РЕФЛЕКСИЯ

ИНТЕГРИРАНЕ НА „ПОПУЛЯРНО ЗНАНИЕ“ В АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ – ТЕОРЕТИЧНА РЕФЛЕКСИЯ

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 689
Cover of ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КАПИТАЛ В БИБЛИОТЕКИТЕ – СЪЩНОСТ И ФАКТОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КАПИТАЛ В БИБЛИОТЕКИТЕ – СЪЩНОСТ И ФАКТОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Година: 2021
Секция: III. Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието
Посещения: 726
Cover of ИНФОРМАЦИОННАТА ЛОГИСТИКА В ЛОГИСТИКАТА НА СИСТЕМАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИНФОРМАЦИОННАТА ЛОГИСТИКА В ЛОГИСТИКАТА НА СИСТЕМАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 704
Cover of ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО И ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО. ТРИТЕ ПЪТЯ КЪМ ЗНАНИЕТО ПРЕЗ XXI ВЕК

ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО И ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО. ТРИТЕ ПЪТЯ КЪМ ЗНАНИЕТО ПРЕЗ XXI ВЕК

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1195
Cover of КИТАЙСКИТЕ КОСМИЧЕСКИ ПРОГРАМИ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК

КИТАЙСКИТЕ КОСМИЧЕСКИ ПРОГРАМИ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК

Година: 2021
Секция: IV. Сигурност – предизвикателства в XXI век
Посещения: 675
Cover of КНИГА И ЕЗИК В ЕДИН ПРЕДАПОКАЛИПТИЧЕН СВЯТ. ДРАМАТА НА СЛОВОТО И ПАМЕТТА В ПРОЗАТА НА УНГАРСКИЯ ПИСАТЕЛ АДАМ БОДОР

КНИГА И ЕЗИК В ЕДИН ПРЕДАПОКАЛИПТИЧЕН СВЯТ. ДРАМАТА НА СЛОВОТО И ПАМЕТТА В ПРОЗАТА НА УНГАРСКИЯ ПИСАТЕЛ АДАМ БОДОР

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1192
Cover of КОМПЕТЕНТНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ. РОЛЯТА НА ЧЕТЕНЕТО В НАЧАЛНИЯ ЕТАП ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО

КОМПЕТЕНТНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ. РОЛЯТА НА ЧЕТЕНЕТО В НАЧАЛНИЯ ЕТАП ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО

Година: 2021
Секция: V. Университетска младежка академия за управление на знания – секция за студенти, докторанти и млади учени
Посещения: 1207
Cover of КУЛТУРА НА ОБЩУВАНЕТО И УСТОЙЧИВИ ЛИДЕРСКИ ПРАКТИКИ

КУЛТУРА НА ОБЩУВАНЕТО И УСТОЙЧИВИ ЛИДЕРСКИ ПРАКТИКИ

Година: 2021
Секция: I. Книжовност и хуманизъм
Посещения: 821
Cover of КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА CLASSIS PERINTHIA

КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА CLASSIS PERINTHIA

Година: 2021
Секция: II. Културно наследство – история, съвремие и перспективи
Посещения: 843